اساسنامه

8 بهمن 1393, 6:34 ق ظ
اساسنامه انجمن صنفي انبوه سازان مسکن
كليات
ماده 1- در اجراي ماده ( 131) قانون كارجمهوري اسلامي ايران و آئين نامه اجرائي مربوط به انجمن هاي كارفرمائي و وطائف و اختيارات و اهداف مندرج دراين بخش و تحقق بخشيدن به آن و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني و بهبود وضع اقتصادي كارفرمايان كه خود متضمن حفظ منافع جامعه نيز مي باشد. انجمن صنفي كارفرمايان انبوه سازان مسكن تشكيل مي گردد.
ماده 2- نام انجمن صنفي ، انجمن صنفي انبوه سازان مسكن مي باشد.
ماده 3-مركز اصلي و حوزه فعاليت ، تهران- میدان ونک، خیابان شهید خدامی، خیابان تک شمالی، پلاک 4 مي باشد ولي حوزه فعاليت انجمن سراسر كشور است.
تبصره : هر زمان كه ايجاب نمايد هيئت مديره مي تواند اقامتگاه قانوني انجمن صنفي را تغيير و مراتب را ضمن انتشار در روزنامه به اطلاع وزارت كارو امور اجتماعي برساند.
ماده 4 – اهداف انجمن
1- تشويق حرفه اي سازي و ايجاد بستر مناسب براي سرمايه گذاري وانبوه سازي مسكن.
2- اعمال كنترل بر ورود سازندگان غير متخصص در زمينه فعاليت هاي انبوه سازي با هدف ارتقاي كيفيت توليد مسكن و حفظ منافع ملي.
3- ترويج سياست هاي ملي مسكن و بهينه سازي ، انبوه سازي ، ارزان سازي ، گسترش فن آوري نوين و افزايش كيفيت ساخت در توليد مسكن.
4- انتقال تجربيات انبوه سازان از طريق ارتباط اعضاي صنف با يكديگر.
5- دفاع از حقوق اجتماعي و حيثيت حرفه اي انبوه سازان و سرمايه گذاران مسكن و ارائه مشكلات و نقطه نظرات انجمن صفني به دستگاه هاي اجرائي ذيربط و مشاركت در تدوين سياست ها و آئين نامه هاي اجرائي بخش مسكن با رعايت حقوق بهره برداران مسكن.
6- تشكيل بانك اطلاعات ساختمان و مسكن و بررسي بازار مسكن كشور براي برنامه ريزي و هدايت توليد مسكن.
7- همكاري و مشاركت و تلاش براي اصلاح قوانين و مقررات و انجام اقدامات لازم براي تسهيل و امنيت فعاليت انبوه سازان و سرمايه گذاران مسكن.
8- گسترش و آموزش آخرين پديده هاي فن آوري در بين اعضاء و ترويج رعايت الگوهاي مناسب در جهت حفظ منافع بهره برداران و نگهداري واحدهاي مسكوني.
9- برنامه ريزي به منظور رشد واعتلاي حرفه هاي سرمايه گذاري و توليد انبوه مسكن و حرفه هاي وابسته.
10- ايجاد راهكارهاي مناسب براي بهره گيري از حرفه هاي زير مجموعه انبوه سازي.
11- ايجاد ارتباط با انجمن هاي مرتبط حرفه اي در داخل و خارج از كشور.
12- تشويق اعضاء و همكاري در تاسيس شركت تعاوني انبوه سازان و سرمايه گذاران مسكن.
13- كسب مجوزات لازم و ضروري كه موجب تسهيل و تشويق سرمايه گذاري و جلب و جذب و دوام سرمايه در امر انبوه سازي مسكن مي شود.
14- كسب مجوزات لازم براي واردات و يا صادرات ابزار ، ماشين آلات و قطعات و كالاهاي مرتبط با انبوه سازي با كسب مجوزات رسمي.
ماده 5 – عضويت در انجمن انبوه سازان مسكن : بر اساس تبصره ماده 2 آئين نامه چگونگي تشكيل ، حدود وظائف و اختيارات و چگونگي عملكرد انجمن هاي صنفي وكانون هاي مربوطه موضوع ماده 131 قانون كار جمهوري اسلامي ايران ، حرفه / صنعت مورد اشتغال اعضاء بشرح زير مي باشد.
شرايط عضويت و منابع مالي
ماده 6 – عضويت كليه كارفرمايان واجد شرايط در انجمن صنفي آزاد است و هيچ كس را نميتوان به قبول عضويت در انجمن صنفي مجبور يا در صورت دارا بودن شرايط از قبول عضويت آن منع كرد، شرايط عضويت به شرح ذيل ميباشد:
1- داشتن تابعيت جمهوري اسلامي ايران.
2- متدين به يكي از اديان رسمي.
3- قبول و تعهد اجراي مقررات اين اساسنامه.
4- اقامت در حوزه فعاليت انجمن صنفي.
5- پرداخت وروديه وحق عضويت تعيين شده بطور مرتب.
6- نداشتن پيشينه كيفري كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي باشد .
7- شاغل بودن در صنعت انبوه سازي به تشخيص انجمن.
تبصره 1 : هر يك از اعضاء كه شرايط عضويت انجمن صنفي را از دست دهد از عضويت در انجمن صنفي مستعفي شناخته ميشود و ليكن ملزم به انجام تعهدات قبلي است.
تبصره 2 : تعيين و يا تغيير ضوابط عضويت در انجمن صنفي از اختيارات مجمع عمومي بوده و هيات مديره طبق ضوابط مصوب مجمع عمومي ملزوم به پذيرش عضويت متقاضيان مي باشد، چنانچه به دليل واجد شرايط نبودن بعضي از متقاضيان، تقاضاي عضويت آنها از سوي هيات مديره پذيرفته نگردد، متقاضي ميتواند اعتراض خود را در اولين جلسه مجمع عمومي مطرح و تصميمات مجمع در اين مورد قطعي و لازم الاجراء است .
ماده7- شرايط تعليق از عضويت يا سلب عضويت از اعضاء
1- آراء صادره از دادگاه قضائی درباده محروميتت از حقوق اجتماعی عضو
2- تغيير شغل به نحوی که مغاير ماده 4 اين اساسنامه باشد.
3- عدم پرداخت حق عضويت با توجه به ماده 10 اين اساسنامه و به مدت حداکثر يکسال
4- عدم رعايت مفاد اساسنامه
ماده 8 - منابع مالي انجمن صنفي از طريق دريافت وروديه حق عضويت كمك هاي مالي وساير امكانات و منابع مالي تامين ميشود كه ميزان و نحوه دريافت آنها را مجمع عمومي تعيين خواهد كرد.
1- حق عضويت ماهيانه / ساليانه اعضاء در هر سال به پيشنهاد هيات مديره و تصويب مجمع عمومي تعيين خواهد شد.
تبصره 1 : دريافت و جمع آوري هرگونه كمك ، وروديه و حق عضويت بايد به موجب قبض هاي شماره داراي صورت گيرد كه به امضاء رئيس هيات مديره يا دبير وخزانه دار انجمن صنفي رسيده باشد.
ماده 9 – كليه اعضاء انجمن صنفي موظفند هر ماهه / ساله حق عضويت خود را به انجمن صنفي پرداخت و رسيد دريافت نمايند.
تبصره : هيات مديره انجمن صنفي نميتواند منابع مالي انجمن صنفي را خارج از حدود مقرر در اين اساسنامه مصرف نمايد.
ماده 10 – چنانچه هر كي از اعضاء در مدت يكسال بدون عذر موجه از پرداخت حق عضويت خودداري نمايند ، از طرف خزانه دار به آنان كتباً اخطار ميشود . در صورتي كه حداكثر ظرف سه ماه پس از اخطار ، عضور مورد اشاره اقدام به پرداخت حق عضويت ننمايد از عضويت در انجمن اخراج و قبول مجدد عضويت آنان مستلزم تصويب مجمع عمومي خواهد بود.
تبصره : تشخيص موجه يا غير موجه بودن عذر اعضاء با مجمع عمومي است.
اركان انجمن صنفي
ماده 11- اركان انجمن صنفي عبارتست از:
1- مجمع عمومي 2- هيئت مديره 3- بازرسان
ماده 12- مجمع عمومي عاليترين ركن انجمن صنفي است ، كه از اجتماع اعضاي حقيقي تشكيل ميشود و داراي دو نوع اجلاس است:
1- مجمع عمومي عادي 2- مجمع عمومي فوق العاده
ماده 13- مجمع عمومي عادي: جلسات مجمع عمومي با حضور نصف بعلاوه يك اعضاء رسميت خواهد داشت و در صورتي كه اين حد نصاب حاصل نشود در مرحله دوم به فاصله 15 روز با حضور حداقل يك سوم اعضاء رسميت مي یابد.
تبصره 1: تصميمات مجمع عمومي عادي در مرحله اول با آراء حداقل نصف بعلاوه يك افراد حاضر معتبر خواهد بود نصاب لازم براي تصميم گيري در مجمع عمومي مرحله دوم اكثريت نسبي آراء حاضران مي باشد.
تبصره 2: در صورت استنكاف هيات مديره از دعوت مجمع عمومي بازرس يا بازرسان ميتوانند راساً نسبت به دعوت مجمع عمومي اقدام نمايند. همچنين در صورت خودداري بازرسان از دعوت مجمع عمومي ( حداكثر دو ماه پس از پايان مهلت هيات مديره ) يك سوم از اعضاء مي‌‌توانند نسبت به دعوت مجمع عمومي اقدام نمايند.
ماده 14 – وظائف مجمع عمومي عادي بشرح زير ميباشد :
1- رسيدگي واظهار نظر نسبت به گزارش هيات مديره و بازرسان.
2- بررسي و تصويب تراز مالي انجمن صنفي.
3- انتخاب اعضاء هيات مديره و بازرسان.
4- تعيين روزنامه كثيرالانتشار يا محلي به منظور درج آگهي هاي مربوط به انجمن صنفي.
5- تعيين خط مشي انجمن صنفي.
6- تصميم گيري در مورد همكاري و يا ائتلاف باساير تشكل هاي كارگري و كارفرمائي.
7- شور اخذ تصميم در مورد كليه مسائلي كه در دستور جلسه مجمع قراردارد مشروط به آنكه در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده نباشد.
ماده 15 – مجمع عمومي فوق العاده ، بنا به دعوت هيات مديره يا بازرسان و يا به تقاضاي كتبي حداقل نيمي از اعضاء تشكيل مي شود و اختيارات آن بشرح زير است :
1- تغيير و اصلاح اساسنامه.
2- عزل انفرادي يا اجتماعي اعضاء هيات مديره و يا بازرسان.
3- تصويب الحاق به كانون و يا پايان دادن به همكاري با كانون و يا انجمن هاي صنفي ديگر.
4- انحلال انجمن صنفي و انتخاب اعضاي هيات تصفيه.
ماده 16 – جلسات مجمع فوق العاده با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات آن با حداكثر سه چهارم آراء حاضرين نافذ خواهد بود.
تبصره : چنانچه مجمع فوق العاده با اول نصاب لازم را بدست نياورد با دوم به فاصله حداقل 20 روز با حضور حداقل نصف بعلاوه يك اعضاء رسميت يافته و تصميمات آن با حداكثر سه چهارم آراء حاضرين نافذ و معتبر خواهد بود.
ماده 17 – هيات مديره و بازرسان مي توانند در مواقع ضروري مجمع عمومي عادي را بطور فوق العاده دعوت نمايند.
تبصره: فاصله بين تاريخ انتشار آگهي دعوت و تشكيل مجمع عمومي حداقل 20 و حداكثر 40 روز خواهد بود . آگهي هاي دعوت بايد در روزنامه كثيرالانتشار معيين شده در اساسنامه درج شود.
ماده 18 – اخذ راي در مجامع عمومي علني است بجز مواردي كه در اساسنامه پيش بيني شده و يا نسبت به آن در مجمع عمومي اخذ تصميم بعمل آيد.
ماده 19 – حق راي در مجامع عمومي غير قابل انتقال به ديگري است.
ماده 20 – انتخاب هيات مديره و بازرسان انجمن صنفي با راي كتبي و مخفي بايد صورت گيرد.
تبصره: هيچ عضوي اعم از حقوقي يا حقيقي نمي تواند بيش از يك شخص حقيقي بعنوان نماينده به مجمع معرفي نمايد و هيچ نماينده اي نمي تواند نمايندگي بيش از يك عضو را درارا باشد ضمناً منتخب اعم از هيات مديره و بازرسان در مدت در مدت مصرح در اين اساسنامه بجز در موارد پيش بيني شده ثابت خواهند ماند.
ماده 21 – ترتيب تشكيل و اداره جلسات مجمع عمومي
1- مجامع عمومي توسط هيات رئيسه اي مركب از يك رئيس يك نايب رئيس يك منشي و دو ناظر اداره مي شود رياست مجمع عمومي با رئيس هيات مديره خواهد بود مگر در مواقعي كه انتخاب يا عزل بعضي از مديران با كليه آنها در دستور جلسه باشد كه در اين صورت عدم حضور رئيس هيات مديره رياست جلسه به عهده مسن ترين عضو هيات مديره خواهد بود.
2- هر گاه در مجمع عمومي شور و اخذ تصميم در موضوعات مطروحه در دستور جلسه خاتمه نيابد ،‌هيات رئيسه محمع با تصويب اعضاء مي تواند اعلام نتفس نموده و تاريخ جلسه بعد راكه حداكثر از سه هفته متجاوز نباشد تعيين نمايد. تمديد جلسه نياز به دعوت و انتشار آگهي مجدد نخواهد داشت و نصاب لازم جهت رسميت جلسه همان نصاب قبلي مي باشد.
3- از مذاكرات و تصميمات و تصميمات مجمع عمومي صورتجلسه اي توسط منشي تنظيم و به امضاء هيات رئيسه مجمع خواهد رسيد.
4- كليه صورتجلسات ، ليست اسامي حاضرين در مجمع، اعلام نتايج انتخابات ، نسخ اساسنامه تصويبي و تائيد صحت انتخابات بايد به امضاء هيات رئيسه و يا در صورت نياز هيات نظارت برسد.
5- مجامع عمومي نماينده قانوني كليه اعضاء بوده و تصميمات آن در مورد تمام اعضاء ، اعم از حاضرين يا غائبين نافذ خواهد بود.
ماده 22– هيات مديره مسئول اداره امور انجمن صنفي و حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني اعضاء ميباشد كه براي مدت 3 سال از بين اعضاء انتخاب ميگردند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره: تا تعيين هيئت مديره جديد كليه مسئوليت ها برعهده اعضاي هيئت مديره قبلي خواهد بود.
ماده 23 – اعضاي هيات مديره در اولين جلسه اي كه حداكثر يك هفته پس از قطعي شدن انتخابات تشكيل مي شود از بين خود يك نفر بعنوان رئيس يك نايب رئيس و يك دبير و يك منشي و يك نفر خزانه دار انتخاب و ضمن تنظيم و امضاء صورتجلسه اي اسامي انتخاب شدگان را جهت اطلاع اعضاء و همچنين انجام تشريفات قانوني و صدور كارت شناسائي به وزارت كار و امور اجتماعي تسليم مي نمايند.
تبصره : هيات مديره مي تواند در صورت لزوم به پيشنهاد دبير يك نفر را به عنوان قائم مقام تمام وقت انتخاب نمايد .
ماده 24 – جلسات هيات مديره با حضور اكثريت اعضاء رسميت يافته و تصميمات آن با اكثريت آراء حاضرين معبر خواهد بود.
ماده 25 – هيات مديره مكلف است حداكثر ظرف دو ماه پس از دريافت گواهي ثبت انجمن صنفي از وزارت كار وامور اجتماعي حسابي به نام انجمن صنفي و با امضاء مشترك رئيس هيات مديره يا دبير و خزانه دار در يكي از بانكهاي كشور باز و وجوه متعلق به انجمن را در حساب بانكي مزبور واريز نمايد.
ماده 26 – رئيس هيات مديره يا دبير و خزانه دار مشتركا صاحبان امضاء مجاز، اسناد و مدارك مالي وكلاً مسئولان اداري و مالي انجمن بوده و حفظ كليه اموال، دارائي ها و اسناد واوراق بهادار و دفاتر مالي به عهده آنان مي باشد.
تبصره : كليه مكاتبات اداري و اوراق عادي با امضاء رئيس هيات مديره يا دبير و مهر انجمن و كليه اسناد مالي و اوراق رسمي و بهادار و قراردادهاي تعهد آور كه به تصويب هيات مديره رسيده باشد با امضاء مشتكر رئيس هيات مديره ، يا دبير و خزانه دار و ممهور به مهر انجمن صنفي معتبر خواهد بود.
ماده 27 – در صورت استعفاء، فوت و يا فقدان صلاحيت هر يك از اعضاء هيات مديره به جاي آنان اعضاء علي البدل با توجه به تقدم آرا ء جايگزين عضو مزبور خواهند شد.
ماده 28 – هيات مديره انجمن صنفي مكلف است دست كم سه ماه قبل از پايان دوره ، مجمع عمومي را براي تجديد انتخابات دعوت نمايند.
ماده 29- وظائف و اختيارات هيئت مديره
1- اجراي مصوبات مجمع عمومي.
2- حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني اعضاء و انجمن.
3- افتتاح و يا بستن حساب در بانكها.
4- خريدو فروش اموال منقول و غير منقول مشروط برآنكه به منظور جلب نفع نباشد.
5- حضور در مراجع قانوني و حل اختلاف به نمايندگي از سوي اعضاء و انجمن و دفاع از حقوق آنان و طرح و يا پاسخگوئي به دعاوي حقوقي وجزائي با حق صلح و سازش و ساير اختيارات منجمله تعيين وكيل.
6- انعقاد قراردادهاي دستجمعي به نمايندگي از اعضاء و يا انجمن با ساير تشكلهاي كارگري و كارفرمائي با رعايت قوانين و مقررات مربوط و همچنين آئين نامه و اساسنامه انجمن صنفي
7- استخدام ، عزل و نصب كارمندان اداري.
8- دعوت مجامع عمومي طبق مقررات اساسنامه.
9- تهيه وارائه گزارش ساليانه به مجمع عمومي.
10- تهيه و تنظيم تراز مالي و همچنين پيش‌بيني بودجه سال آتي جهت ارائه به مجمع عمومي.
11- تدوين آئين نامه‌هاي داخلي.
12- تعيين ميزان حق عضويت اعضاء براساس جدول تعيين شده از طرف مجمع عمومي.
13- اعلام كتبي تشكيل جلسات مجمع عمومي 15 روز قبل از انعقاد جلسه به وزارت كار واموراجتماعي.
14- تاسيس و تقويت شركت‌هاي تعاوني و ايجاد امكانات رفاهي براي اعضاء.‌
15- تشكيل كميته ها از قبيل:
الف : كميسيون حقوقي.
ب : كميسيون حل اختلاف.
ج : كميسيون بررسي و تدوين آئين نامه‌ها.
د : كميسيون آمار واطلاعات.
ه : كميسيون رفاهي.
و : كميسيون تداركات و پشتيباني.
ز : كميسيون فن آوري و تحقيقات.
ح : كميسيون روابط عمومي و انتشارات و تبليغات.
تبصره 1 : هيات مديره ميتواند درصورت لزوم تعداد كميسيون ها را افزايش و يا كاهش داده و يا درهم ادغام نمايد.
تبصره 2 : مدير مي تواند از اعضاء مجرب صنف 5 نفر را بعنوان مشاور هيات مديره و همچنين به تعداد مورد لزوم براي عضويت در از ميان داوطلبين تعيين نمايد.
تبصره 3 : هيات مديره كميسيون ذكر شده را با عضويت تعداد مورد لزوم از ميان داوطلبان تشكيل مي دهد.
ماده 30- وظائف رثيس هيات مديره:
1- اداره جلسات هيات مديره.
2- دعوت اعضاء هيات مديره به تشکيل منظم جلسات.
3- مراقبت در حسن جريان امور انجمن صنفی.
4- ا بلاغ تضميمات مجمع عمومی و هيات مديره به دبير و ساير مسئولان انجمن صنفی جهت اجراء.
ماده 31- دبير انجمن رياست امور دبير خانه را عهده دار بوده و مسئول تشکيلات اجرائی است و وظائف او بشرح زير مي باشد.
1- استخدام يا به کارگماردن کارکنان اداری انجمن و در صورت لزوم استخدام مشاور و کارشناس پس از تصويب هيات مديره.
2- انجام مکاتبات و نامه های اداری انجمنت و نظارت بر حسن اجرای مقررات داخلی انجمن صنفی.
3- گشايشت حساب جاری انجمن باتفاق خزانه دار و رئيس هيات مديره در يکی از بانکهای مجاز و واريز وجوه انجمن به حساب مذکور و برداشت از آن.
4- اجرای مصوبات و تصميمات هيات مديره و مجمع عمومی و انجام امور جاری واداری انجمن صنفی.
5- ثبت صورتجلسات هيات مديره در دبيرخانه انجمن طبق آئين نامه مصوب هيات مديره.
6- حفظ و نگهداری اسناد و مدارک مالی واداری و دفتر مشخصات کامل اعضاء انجمن صنفی.
7- تهيه و تنظيمت کارت عضويت با امضاء خود و رئيس هيات مديره و يا خزانه دار و مهر رسمی انجمن صنفی.
8- امضاء چک ها و اسناد و اوراق بهادار به اتفاق خزانه دار و ممهور به مهر انجمن در صورت تصويب هيات مديره.
9- دبير در دوره فترت مکلف است مقدمات دعوت وتشکيل مجمع عمومی را برابر مقررات برای انجام انتخابات فراهم و چنانچه انتخابات مجدد حداکثر در فاصله شش ماه از پايان مدت اعتبار مسئولان انجمن بعمل نيايد. ميبايد به اتفاف بازرسان مراتب را جهت تعيين تکليف به وزارت کار و امور اجتماعی اطلاع دهد.
ماده 32- خزانه دار مسئول امور مالی انجمن صنفی است و امضاء کليه چکها و اسناد مالی و اوراق بهادار بر عهده او و رئيس هيات مديره يا دبير بوده و ساير وظائف وی به شرح زير مي باشد.
1- اداره امور مالی انجمن، تنظيم دفاتر و اسناد، صورتحساب مالی و رسيدگی و حفظ حسابها.
2- وصول و جمع آوری وروديه، حق عضويت ها و کمکهای مالی در مقابل قبص رسيد.
3- تهيه و تنظيم دفاتر مخصوص مالی.
4- تهيه و تنظيم ترازنامه انجمن صنفی جهت ارائه به هيات مديره و بازرسان.
5- رسيدگی به صحت اسناد و مدارک ارائه شده در مورد پرداخت ها توسط اعضاء انجمن صنفی.
6- نظارت بر خريد و فروش و هر نوع عمل مالی.
7- حفظ اموال منقول ، غير منقول و اسناد مالی انجمن صنفی.
8- پيش بينی بودجه سال آتی و تسليم آن به هيات مديره جهت بررسی و تصويب.
تبصره 1 : خزانه دار موظف است در هر مورد بنا به تقاضای بازرس يا بازرسان کليه دفاتر و اسناد مالی انجمن صنفی را برای رسيدگی در محل انجمن صنفی در اختيار آنان قرار دهد.
تبصره 2 : در صورت انقضاء دوره هيات مديره خزانه دار و رئيس هيات مديره يا دبير موظف خواهند بود امور مالی انجمن را تا قطعيت انتخابات مجدد کماکان اداره نمايد.
ماده 33- مجمع عمومی تعداد 3 نفر بعنوان بازرس اصلی و 1 نفر را بعنوان بازرس علی البدل برا ی مدت يک سال انتخاب می نمايد تا بر اساس وظائف خود عمل نمايند. انتخابات مجدد آنان بلامانع است.
ماده 34- وظائف و اختيارات بازرس يا بازرسان.
1- نظارت و رسيدگی به دفاتر، اوراق و اسناد مالی و مراقبت در حسن جريان امور مالی انجمن صنفی.
2- رسيدگی و گواهی گزارش مالی جهت ارائه به مجمع عمومی.
3- رسيدگی به شکايات اعضاء و در صورت لزوم تهيه گزارش برای ارائه به هيات مديره يا مجمع عمومی.
4- اقدام به دعوت و تشکيل مجمع عمومی در صورت لزوم بر طبق تبصره 2 ماده 13 اين اساسنامه.
5- تهيه و ارائه گزارش عملکرد خود به مجمع عمومی.
6- اعلام انحلال انجمن صنفی به وزارت کار و امور اجتماعی و ساير مراجع ذيربط در صورتی که بر اساس تبصره ماده 28 اساسنامه هيات مديره اقدام به تجديد انتخابات ننموده باشد.
ماده 35- شرايط انتخاب اعضاء هيئت مديره و بازرسان.
1- داشتن تابعيت دولت جمهوري اسلامي.
2- نداشتن سابقه محكوميت كيفري كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي گردد.
3- مشهور به حسن شهرت و امانتداري.
4- حداقل ده سال سابقه كار.
5- عضو انجمن صنفي باشد.
6- متدين به يكي از اديان رسمي كشور.
7- داشتن سواد مهندسي.
تبصره : براي انتخاب بازرسان در رشته هاي مرتبط داشتن شرايط بند 7 الزامي نمي باشد.
انحلال و مقررات مربوط به آن:
ماده 36- مسئولان انجمن صنفی موظفند مدارک، دفاتر و اسناد مورد نياز وزارت کار و امور اجتماعی را در اختيار وزارتخانه مذکور قرار دهند.
ماده 37- در موارد زير انجمن صنفی منحل مي گردد.
1- بر اساس تصميم متخذه در جلسه مجمع منحل مي گردد.
2- بر اساس رای صادره از طرف مراجع قضائی.
3- در صورت گذشت 6 ماه از پايان مدت اعتبار هيات مديره و عدم تجديد انتخابات آن.
تبصره: در صورت اقدام هيات مديره، بازرسان و يا يک سوم اعضاء برای دعوت مجمع عمومی جهت تجديد انتخابات مهلت های مقرر در اين اساسنامه برای دعوت و تشکيل مجمع عمومی مربوط جزء ضرب الاجل مذکور در بند 3 ماده فوق منظور نخواهد شد.
ماده 38- از تاريخ انحلال انجمن صنفی اختيارات مسئولان خاتمه يافته هيات تصفيه منتخب ( که از بين مسثولان با اعضاء انتخاب مي شود ) امر تصفيه را به عهده مي گيرد. بازرس يا بازرسان انجمن پس از انحلال عنوان ناظر تصفيه را خواهند داشت. مدت ماموريت هيات تصفيه از تاريخ انتخاب يکسال خواهد بود.
تبصره: در صورت عدم انتخاب هيات تصفيه وظيفه آن به عهده رئيس هيات مديره و بازرسان خواهد بود.
ماده 40- انحلال انجمن صنفی موجب تضييع حق يا اسقاط تکليف دو طرف قرار داد پيمانهای دسته جمعی منعقد شده قبلی نخواهد بود.
ماده 41- در صورت انحلال انجمن صنفی کليه دارائيهای آن پس از تصفيه ديون و اداء تعهدات وزارت کار و امور اجتماعی به تشکيل کارفرمائی کانون تحويل خواهد شد.
ماده 42- هر گونه تغيير در مفاد اساسنامه بايد به اطلاع وزارت کار برسد.

ماده 43- ساير مواردی که در اين اساسنامه پيش بينی نشده تابع مقررات آئين نامه سازمان های کار فرمائی وزارت کار و امور اجتماعی و ديگر مقررات مربوطه خواهد بود