هیئت مدیره جدید انجمن به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد