27 مهر 1397

شرایط عضویت


انجمن صنفي انبوه سازان مسكن 

 شرايط عضويت :

شرايط عضويت درانجمن صنفي انبوه سازان مسكن با توجه به اساسنـامه و اهداف تعريف شده بشرح زيرمي باشد. 

1- اشتغال به كار انبـوه سازي در زميـنه سرمايـه گذاري , مشاركت , پيمانـكاري درپروژه هاي هاي انـبوه سازي (حداقل چهار سال  سابقه فعاليـت براي اشخاص حقيقي متقاضي يا مديران  اشخاص حقوقي ).

2- ساخت حداقل ده (10) واحد مسكوني .

3- در حوزه فعاليـت كه مي تواند در تهران و شهرستانها باشد داراي دفتر و محل كار،تلفن و كد پستي باشد  (كه در صورت تغيير مشخصات به صورت كتبـي همراه با سايرتغييرات به انجمن  اعلام شود) .

 

مدارك مورد نياز :

1- تنظيم و تكميل پرسشنامه پيوست (فرم هاي الف , ب , ج ) و الحاق تصوير اسناد ذيل كه كليه اوراق توسط متقاضي مهر و امضا گرديده است :

2-تصویر اساسنامه و روزنامه رسمی شركت براي اشخاص حقوقي. (آگهی تأسیس وآخرین تغییرات)

3-تصوير آخرين مدرك تحصيـلي و پروانه اشتغال به کار مهندسی متقاضيـان حقيقـي و مديـران اشخاص حقوقي .     

4-تصوير شناسنامه و کارت ملی براي اشخاص حقيقي و مديران اشخاص حقوقي.

5- تصویر پروانه اشتغال به کار مهندسی

6-كپي از قراردادها، پروانه ساختمان و پايان كار پروژه هاي قيد شده در فرم ج که در پنج سال گذشته انجام شده است .

7- دو قطعه عكس4×3 متقاضي ( اشخاص حقوقي عكس مدير عامل) .

8- چنانچه شرکت دارای رزومه می باشد پیوست شود.

تبصره 1 : مبلغ تعيين شده از سوي انجمن به شماره حساب  14005048955 نزد بانک مسکن شعبه میدان ونک به نام انجمن صنفي انبوه سازان مسكن .مبلغ تعیین شده مطابق مصوبه هیأت مدیره بابت ورودیه و حق عضویت سالیانه متعاقباً اعلام میشود.

توجه : درخواست متقاضي براي عضويـت در انـجمن به مفهوم قبـول كليه مقررات و اساسنامه انجمن,آئين نامه ها و دستورالعمل ها همچنين رعايت مقررات و ضوابـط حرفه اي تدوين شده توسط انجمن مي باشد.