26 تیر 1398

shadow

انتخاب مهندس گوران به سمت دبیر انجمن انبوه سازان مسکن


بر اساس رای اعضاء هیأت مدیره انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران

جناب آقای مهندس گوران به سمت دبیرانجمن انتخاب گردیدند.