27 خرداد 1398

اعضاء هیأت مدیره - دوره جاری


مهندس احمد خرم
مهندس احمد خرم

رئیس هیئت مدیره

مهندس ایرج رهبر
مهندس ایرج رهبر

نایب رئیس هیئت مدیره

مهندس اکبر میرشفیعی
مهندس اکبر میرشفیعی

خزانه دار و عضو هیأت مدیره

مهندس سعید کروبی
مهندس سعید کروبی

دبیر انجمن

مهندس رامین گوران اوریمی
مهندس رامین گوران اوریمی

عضو هیئت مدیره

مهندس سعید آسویار
مهندس سعید آسویار

عضو هیئت مدیره

مهندس عباس زرکوب
مهندس عباس زرکوب

عضو هیئت مدیره

مهندس عبدالرضا فرید نائینی
مهندس عبدالرضا فرید نائینی

عضو هیئت مدیره

مهندس علی مقدس زاده بزاز
مهندس علی مقدس زاده بزاز

عضو هیئت مدیره

مهندس محمد غفاری اسکویی
مهندس محمد غفاری اسکویی

عضو هیئت مدیره

مهندس محمد نظرزاده
مهندس محمد نظرزاده

عضو هیئت مدیره

مهندس محمدمهدی مافی
مهندس محمدمهدی مافی

عضو هیئت مدیره

فاطمه رضوانی
فاطمه رضوانی

بازرس

مهندس امین یوسفی
مهندس امین یوسفی

بازرس

مهندس سعید علاءالدینی
مهندس سعید علاءالدینی

بازرس