27 خرداد 1398

تاریخچه انجمن


مقدمه
 

 انبوه سازي و انبوه سازان مسكن، شرايط دشوار و بحراني را مي گذرانند، فقدان ساز و كارهاي مناسب كنترل و هدايت توليد و توزيع مسكن، نارسايي هاي جدي در زمينة قوانين و مقررات اداري، حقوقي و قانوني براي توليد انبوه مسكن، ناهماهنگي سياست‌هاي اعتبار بانك‌ها با نيازهاي توليد انبوه مسكن، پراكندگي و عدم پيوندهاي صنفي بين فعالان اين رشته و بسياري مشكلات ديگر، شرايطي را فراهم آورده است كه موجب نگراني جدي انبوه سازان مسكن و مديريت ملي توليد و توزيع مسكن شده است.

تجميع نيروها و تشكيل سازماني براي رويارويي با مشكلات ذكر شده، بهمراه زمينه سازي براي تدارك آينده‌اي به سامان براي انبوه سازي مسكن، انگارة تشكيل انجمن صنفي انبوه سازان مي‌باشد. در راستاي تشخيص ضرورت و تحقق اهداف فوق، مجموعه‌اي از انبوه سازان مسكن با درك شرايط كنوني و تحليل عوامل و گرايش هاي موجود با اين باور كه انجمن صنفي انبوه سازان مسكن در سراسر كشور مي‌تواند زمينه ساز انجام اين مهم باشد، تشكيل چنين نهادي را انتخاب كردند. هيئت مؤسس و در تداوم آن هيئت مديره در طول فعاليت خود گام‌هايي در جهت تثبيت موقعيت و جذب هر چه بيشتر همكاران برداشته است.

 

 روند اقدامات انجام شده :

 هسته اوليه اين انجمن در جلسة روز 80/2/4 در دفتر مقام محترم وزارت مسكن و شهرسازي و در پي دعوت مدير كل محترم دفتر انبوه سازي مسكن در سازمان ملي زمين و مسكن از حدود بيست نفر، انبوه ساز عمده شكل گرفت. طي مدت چهارماه بيش از 21 جلسه تشكيل گرديد و درچهارمين جلسة آن كه درتاريخ 80/2/22 تشكيل شد، حدود 54 نفر از انبوه سازان طي گردهمايي انجام شده، 22 نفر را بعنوان هيئت مؤسس انتخاب نمودند.

با تلاش و پيگيري هاي انجام شده توسط اعضاء هيئت مؤسس، پيش نويس اساسنامه تدوين گرديده و بهمراه اسامي هفت نفر از اعضاي منتخب هيئت مؤسس، خانم لطيفه هيئت، آقايان سيد محمد اتابك، ابوالفتح سپانلو،‌ محمد رسوليان، سيف‌اله صالحي، بيژن كاموري مقدم و حسن محتشم، براي طي مراحل قانوني به وزارت كار تقديم شد. و طي چندين مرحله بررسي، "اساسنامه" بصورت نهايي تدوين و با پيگيري و تلاش كميسيون مربوطه، حوزة فعاليت انجمن بصورت "سراسري" تثبيت گرديد و همچنين نمودار ساختار تشكيلاتي انجمن به صورت تفصيلي تهيه و در آن چارچوب كميسيون هاي مختلف تشكيل گرديده است.

 در تاريخ 11/ 6/ 80 تشکيل و در آن جلسه اعضاي اصلي و علي البدل هيئت مديره و بازرسين انتخاب گرديدند:

 بلافاصله پس از تشکيل هيئت مديره انجمن به صورت منظم تشکيل جلسه داده و اقدامات زير تاکنون انجام شده است:

    · تدوين آئين نامه داخلي
    · تدوين آئين نامه عضويت در انجمن
    · اقدام به عضوگيري در سطحي وسيع و فرا گير
    · تدوين آئين نامه تشخيص صلاحيت و رتبه بندي انبوه سازان
    · تدوين استراتژي انجمن صنفي انبوه سازان