05 اردیبهشت 1398

لیست اخبار

طرح کلی پرونده های مالیاتی سالهای 1391 الی 1396

طرح کلی پرونده های مالیاتی سالهای 1391 الی 1396 


رفع تعرض از مالیات های عملکرد و تکلیفی پیمانکاران

رفع تعرض از مالیات های عملکرد و تکلیفی پیمانکاران 


نشانی جدید انجمن

نشانی جدید انجمن


صادرات خدمات فنی و مهندسی

صادرات خدمات فنی و مهندسی 


ائتلاف بزرگ تشکل های کارآفرین اقتصاد ملی

ائتلاف بزرگ تشکل های کارآفرین اقتصاد ملی


نشست ماهیانه کمیسیون فنی و مهندسی اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق

نشست ماهیانه کمیسیون فنی و مهندسی اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق 


صادرات خدمات فنی و مهندسی

صادرات خدمات فنی و مهندسی 


شورای عالی تشکل های مهندسی، صنفی و حرفه ای کشور

پیش نویس. شورای هماهنگی تشکل های مهندسی،  صنفی و حرفه ای کشور 


رتبه و تشخیص صلاحیت

رتبه و تشخیص صلاحیت


اجلاس سراسری انبوه سازان ایران

اجلاس سراسری انبوه سازان ایران