27 خرداد 1398

استراتژی انجمن


  1. تنظيم روابط بين مولفه هاي بازار مسكن "سازندگان - خريداران - دولت".
  2. حضور مطمئن و دراز مدت در بازار.
  3. ارتقاء جايگاه انجمن بعنوان تشكلي فراگير و مؤثر.
  4. ايفاي نقش در مراكز تصميم‌گيري و تصميم سازي.
  5. ايجاد انجمن صنفي فراگير.
  6. ارتقاء كمي و كيفي توليد مسكن با بهره‌گيري از منابع موجود.
  7. سازماندهي بازارهاي سالم و تخصصي جهت حفظ منافع مصرف كننده. 
  8. تلاش جهت رشد و اعتلاي سرمايه‌گذاري وتوليد انبوه مسكن. 
  9. ايجاد بانك اطلاعاتي جامع ساختمان و در مسكن.
  10. دفاع ازحقوق اجتماعي و حيثيت انبوه سازان و سرمايه گذاران