27 خرداد 1398

لیست اخبار

نشانی جدید انجمن

نشانی جدید انجمن


انتخاب مهندس گوران به سمت دبیر انجمن انبوه سازان مسکن

بر اساس رای اعضاء هیأت مدیره انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران جناب آقای مهندس گوران به سمت دبیرانجمن انتخاب گردیدند.


سپاسگزاری وزیر راه و شهرسازی از انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران

سپاسگزاری وزیر راه و شهرسازی از انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران


نامه موسسه تحقیق برای توسعه صنعت احداث و انرژی

به نام خدا جناب آقای مهندس احمد خرم ریاست محترم انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران با سلام: احتراما با عنایت به اینکه در آینده ای بسیار نزدیک انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان در پیش است تقاضا دارم ترتیبی اتخاذ فرمایید که در اولین فرصت ممکن کاندیدای مورد نظر آن تشکل برای همکاری و حضور در جلسه های مشترک و پشتیبانی به موسسه معرفی و اعضاء و شرکت های زیر مجموعه را نیز جهت حضور گسترده و موثر مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی و ضرورت شرکت گسترده در انتخابات آتی توجیح و تشویق فرمایند. با احترام  رئیس هیأت مدیره  بهروز گتمیری   رونوشت:  حضور محترم جناب آقای مهندس سعید کروبی، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران، جهت استحضار حضور محترم جناب آقای مهندس عباس زرکوب، جهت استحضار حضور محترم جناب آقای مهندس سعید علاالدینی، جهت استحضار حضور محترم جناب آقای مهندس سیدمحمود غفاری اسکویی، جهت استحضار        


آگهی انتخابات بازرس در انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران

آگهی انتخابات بازرس در انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران به استناد تبصره یک ماده 131 قانون کار و آیین نامه مصوب آبانماه1389 هیأت محترم وزیران و با توجه به صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 97/04/11 و سایر مدارک ارسالی از سوی انجمن صنفی یاد شده، بازرسان انجمن که از تاریخ مذکور به مدت یک سال انتخاب شده اند به شرح ذیل می باشد:   1- آقای سعید علاء الدینی       بازرس اصلی 2- خانم فاطمه رضوانی        بازرس اصلی 3- آقای سید امین یوسفی        بازرس اصلی 4- آقای حسین بنا زاده          بازرس علی البدل   حاتم شاکرمی مدیر کل از طرف پروانه رضایی